Likabehandlingsplan

LIKABEHANDLINGSPLAN

Stiftelsen Dunkers förskola och skola

Läsåret 2021-2022

Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling.

Vår vision:

Så som du själv vill

att andra ska

behandla dig,

så ska du också

behandla andra

Innehållsförteckning:

Mål, lagar och styrdokument s. 2

Definitioner s. 3

Barnens rättigheter och skyldigheter s. 4

Förebyggande arbete s. 4

Att upptäcka kränkande behandling s. 5

Att utreda och åtgärda kränkande behandling s. 6

Likabehandlingsplanens utvärdering och utveckling s. 7

Mål

  • Till Dunkers skola och förskola samt fritids går alla utan rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling eller mobbning.
  • Alla, barn, föräldrar och personal ska känna till att denna

handlingsplan finns och att den förankras och diskuteras med föräldrar på

föräldramöten

All personal arbetar aktivt med förebyggandet av kränkande behandling, och

vidtar direkt åtgärder enligt våra handlingsplaner, om kränkning trots detta

sker.

Ex. Gruppövningar, gruppsamtal, filmer på temat. Det är också viktigt att personalen på skolan och förskolan föregår med gott exempel.

Vad säger lagen?

Arbetet mot kränkande behandling är en självklarhet för oss alla med en humanistisk samhällssyn. Arbetet är också ett krav enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandlingar i skollagen kap.6.

Vad säger våra läroplaner?

Lpfö-18:Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Lgr 11:Värdegrunden i läroplanen ger uttryck för att ”ingen ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling”.

”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”.

Här kan du ladda ner vår LIKABEHANDLINGSPLAN 21-22    i sin helhet.

Comments are closed.